تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه


آزمایشات بیوشیمی وتوضیحات آنها •  مهم ترین آزمایش بیوشیمی آزمایش قند خون میباشد ؛ که معمولا این آزمایش در شرایط ناشتا انجام میپذیرد وبنام : FBS خوانده میشود ؛ معمولا مقدار طبیعی قند خون درشرایط ناشتا بین 110 - 70 میلیگرم درصد میباشد . کمتر از 70 را بنام هیپو گلیسمی وبالاتر از 110 را هیپرگلیسمی میخوانند ؛ وهردوحالت آن اگر شدید شود مشکلاتی را بوجود می آورد ودرصورت افزایش بیش از اندازه وکاهش بیش از اندازه درهردوحالت بیهوشی (کما) اتفاق می افتد ، وهردو این وضعیت از اورژانسهای پزشکی محسوب میگردند .


 • درصورتیکه قند خون ناشتا از مقدار 110 ملیگرم درصد بیشتر باشد آزمایش قند دوساعته 2hpp انجام میگردد که معمولا مقدار آن نباید از 135 ملیگرم درصد بالاتر باشد که درصورتیکه از این مقدار بالاتر باشد احتمال آن وجود دارد که بیمار دیابتیک ( قندی ) باشد .


 • اگر مقدار قند دوساعته کمی بالاتر از 135 باشد به نحوی که نتوان درمورد دیابتیک بودن بیمار تصمیم گرفت آزمایش GTT (تست تحمل گلوکز) انجام میشود ؛ دراینحالت از بیمار درحالت ناشتا ؛ یکساعت پس از صبحانه ؛ دوساعت وسه ساعت بعد خونگیری به عمل آمده هرکدام از آزمایشات بایستی درمحدوده خاصی قرار گیرد ودرغیراینصورت اگر مقادیر بالاتر از حدطبیعی باشد بیمار دیابتیک بوده بایستی تحت درمان قرار گیرد.


 • آزمایش دیگری که باز درارتباط با قند میباشد درمورد بیمارانی انجام میشود که معمولا چند ساعت بعد از خوردن غذا دچار سرگیجه میشوند که دراینحالت معمولا قندخون 4pm یا 5pm یعنی ساعت 4 یا 5 بعد ازظهر انجام میگیرد ؛ لازم به ذکراست که این آزمایشات دقیقا 4 یا 5 ساعت بعد از صرف نهار بایستی گرفته شوند . •  درمورد خانمهای باردار آزمایش دیگری بنام GCT انجام میگیرد که دراین آزمایش بیمار لازم نیست شرایط ناشتا بودن را رعایت نماید ؛ جهت انچام آزمایش 50 گرم گلوکز به بیمار خورانده شده ودقیقا یکساعت پس از آن آزمایش قند خون انجام میپذیرد ؛ درصورتیکه مقدار از حد طبیعی بالاتر باشد آزمایشات فوق انجام گرفته واگر قند خون بالاتر از حد طبیعی باشد بعنوان دیابت زنان حامله بایستی تحت درمان قرار گیرند ولازم به ذکر است که دراغلب موارد پس از طی دوران حاملگی قند خون بحالت طبیعی باز میگردد .


 • Urea (اوره خون ) یا BUN از مواد زائد بدن میباشد که بایستی توسط کلیه ها فیلتره شده دفع گردد وانجام این آزمایش وتعدادی دیگر نشاندهنده عملکرد کلیه ها میباشد ؛ هردوآزمایش بایکدیگر نسبت دارند درروش دوم نیتروژن اوره اندازه گیری میشود که اگر جواب حاصل را در 2.14 ضرب کنیم مقدار اوره بدست می آید ویا مقدار اوره برهمان عدد تقسیم کنیم مقدار BUN حاصل میشود .

 • Creatinin این ماده نیز مانند اوره از مواد زائد بدن بوده اندازه گیری آن به همراه اوره میتواند بعنوان تستهای فعالیت کلیوی کار برد بسیار گسترده ای دارد وبراساس مقادیر این دوآزمایش میزان فعالیت کلیه ها را میتوان مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

 •  Uric Acid این ماده نیز از مواد زائد میباشد که توسط کلیه ها بایستی دفع گردد وهرچند دربیماریهای کلیوی نیز بالا میرود اما معمولا اندازه گیری آن تنها بعنوان تست عملکردکلیه کاربرد نداشته ؛ بلکه بالا بودن آن نشانه مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز ویا حبوبات بوده ودرصورت افزایش بسیار بالا باعث نقرس میشود که دراینصورت بایستی نسبت به درمان آن اقدام نمود .

 •  Cholesterol یکی از چربیهای خون میباشد که ضمن آنکه افزایش آن میتواند خطر سکته ها را افزایش دهد ؛ چون این ماده درساخت بسیاری از هورمونها مورد نیاز است ؛ معمولا نباید مقدار آن از جدود پائین نرمال کمتر باشد .

 •  Triglycerid این ماده نیز ازچربیهای خون بوده ومعمولا به همان صورت نیز وارد بدن شده ؛ درکبد به مواد دیگری تبدیل میشود معمولا مقدارآن درحالت طبیعی بایستی کمتر یا مساوی 200 میلیگرم درصد خون باشد وبالاتر از این مقادیر علائم کلینیکی خاصی را بوجود می آورد که کاهش آنرا الزامی مینماید ؛ البته در برخی فامیلها مقدار آن تاچند برابر حدطبیعی بالاست اما با اینحال علائم کلینیکی خاصی درفرد وجود ندارد به اینحالت افزایش فامیلیال اطلاق میگردد.

 • HDL از به هم پیوستن کلسترول ؛ تری گلیسرید و پروتئین خاصی درکبد ساخته میشود که بنام لیپوپروتئین خوانده میشود ؛ معمولا بالارفتن این لیپوپروتئین با احتمال رسوب چربیها دردیواره عروق نسبت عکس دارد.

 • LDL این ماده نیز از لیپوپروتئینها بوده افزایش آن باعث رسوب چربیها دردیواره عروق میشود واگر ازحدی بالاتر رود بایستی فرد را مورد درمان قرارداد.

 •  Bilirobin از مواد زائدی میباشد که دراثر تخریب گلبولهای قرمز حاصل میشود ودرصورتیکه تخریب گلبولها بیش از اندازه باشد مقدار آن بالا میرود ؛ این ماده درکبد تغییر شکل یافته آماده دفع میگردد ودرصورتیکه کبد دچار بیماری یا اشکال گردد نیز مقدارآن بالا میرود وباتوجه به آنکه مقادیر بسیار بالائی از این ماده از طریق روده (مدفوع) دفع میشود درانسداد راههای خروجی آن به کبد ممکن است انسداد وجود داشته ومقدار آن بالا رود . بیلیروبین خود به دودسته محلول درآب وچربی تقسیم میگردد ومقادیر آنها به کمک چند آزمایش بعدی میتواند بعنوان تستهای فعالیت کبدی مورد استفاده قرارگیرد . • SGOT ازآنزیمهای سلولهای کبدی میباشد که دربیماریهای کبدی که سلولهای کبدی دچار آسیب میشوند مقدارآن افزایش مییابد.


 • ُSGPT  یکی دیگر از آنزیمهای کبد است که درصورتیکه همزمان با آنزیم قبلی بالا روند بعنوان نشانه بارز آسیب سلولهای کبد قلمداد میشود ومعمولا در هپاتیت (بیماری ویروسی کبد) ومعمولا همراه با افزایش بیلیروبین دیده میشوند .


 •  Alkaline Phosphatase از آنزیمهای کبدی است که بیشتر درساخنمان کانالهای دفع بیلیروبین وجود دارند افزایش مقدارآن با بیلیروبین ودوآنزیم فوق نشانه آسیب جدی کبد میباشد ؛ البته این آنزیم دردیگر بافتها نیز وجود داشته اگر به تنهائی بالا رود ممکن است ناراحتیهای دیگری غیر از کبد مطرح گردد ؛ مقدار این آنزیم در کودکان درحال رشد معمولا چند برابر افراد بالغ میباشد.


 •  Ca (کلسیم ) این ماده درساختمان استخوانها به مقدار بسیار بالائی شرکت داشته وبعلاوه در سیستم انتقال انرژی سلولی نیز نقش بسیار مهمی را بعهده داشته اگر مقدار آن به پائین تر از حد طبیعی برسد باعث تشنج میشود ؛ درمان کاهش آن از اورژانسهای علم طب میباشد .


 •  P (فسفر) این ماده نیز به همراه کلسیم درساخت استخوانها وجود داشته بعلاوه درساختمان ملکولهای انرژی ماننذ ATP و ADP و .... بکارمیرود وبعلاوه درسیستم بافرینگ بدن که PH خون را ثابت نگه میدارد نیز فعالیت مینماید ومعمولا همزمان با کلسیم وتعدادی دیگر از مواد اندازه گیری ومورد ارزیابی قرار میگیرد.


 •  Fe (آهن ) این ماده در ساختمان هموگلوبین بکاررفته قابلیت حمل اکسیژن وگاز کربنیک هموگلوبین توسط آن ایجاد میگردد ؛ معمولا درصورت کاهش آن مقدار هموگلوبین کاهش یافته ؛ کم خونی حادث میشود ؛ آهن معمولا توسط پروتئینی بنام ترانسفرین درخون گردش میکند ؛ افزایش آن نیز باعث رسوب آهن دردیواره عروق میشود که بنام دیابت برنزه خوانده میشود واینحالت در بیماران تالاسمیک ماژور که متناوبا خون دریافت میکنند دیده میشود .


 •  TiBC ظرفیت پروتئین حمل کننده آهن میباشد که درکاهش آن افزایش یافته ودرافزایش آهن کاهش مییابد .


 •  Na (سدیم ) این ماده نیز درانتقال آب وملکولهای پرانرژی بدرون سلولها موثر بوده درهردوصورت کاهش یا افزایش آن تشنج دربیمار مشاهده میشود ؛ اندازه گیری ودرمان آن یکی از اورژانسهای پزشکی است . در اسهالها معمولا کاهش شدیدی درمقدار آن دیده میشود هرچند که کاهش آن خود نیز باعث اسهال میشود.


 • K (پتاسیم ) به همراه سدیم درانتقال آب درسلولها دخالت داشته بعلاوه درتنظیم PH  خون نیز دخیل است ؛ کمبود آن باعث بیحالی فرد شده افزایش آن ممکن است باعث تشنج  وحتی مرگ بیمار شود .


 •  Total Protein پروتئینهای خون شامل دو گروه آلبومین و گلوبولین میباشد دراین آزمایش کل پروتئینهای خون بدون توجه به نوع آنها اندازه گیری میشود .


 •  Albumin پروتئین غالب خون میباشد که درصورتیکه مقدار آن را از مقدار توتال پروتئین کم کنیم مقدار گلوبولین خون بدست می آید و نسبت مقدار آلبومین به گلوبولین نیز باید درمحدوده خاصی قرار گیرد وتغییرات این نسبت میتواند بیماریهای مختلفی را تبیین نماید. 

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین