تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه

بخشهای مختلف آزمایشگاه

 

آزمایشگاه های تشحیص طبی معمولا ازمایشات مراجعین را به دوشکل انجام میدهند یا خود به انجام آن میپردازند ویا نمونه بیمار را استحصال نموده در بهترین شرایط به دیگر آزمایشگاه ها ارسال مینماید ؛ اما هر آزمایشگاهی حداقل دارای سه بخش بزرگ میباشند که به ترتیب عبارتند از :

خونشناسی ( Heamatology  )

بیوشیمی ( Biochemistry  )

میکروبشناسی ( Bacteriology )

هرکدام از بخشهای ( دپارتمانهای ) فوق نیز دارای زیرگروه هائی میباشند که به ترتیب معرفی میشوند :

خونشناسی :

دربخش خونشناسی به ترتیب بخش هماتولوژی وانتقال خون قرار دارند .

 خونشناسی:

 تعداد گلبولهای سفید ؛ تعداد گلبولهای قرمز ؛ تعداد پلاکتها ؛ مقدار هموگلوبین وهماتوکریت ( دوفاکتور درارتباط با کم خونیها ) شمارش واندازه گیری میشوند . همچنین وضعیت گلبولهای قرمز خون از نظر شکل شناسی مورد بررسی قرار میگیرند و گلبولهای سفید از نظر درصد نسبی هرکدام از آنها وشکل شناسی آنها مورد آزمون قرار میگیرند ؛ درشکل شناسی پلاکتها بیشتر از نظر اندازه مورد دقت قرار میگیرند . مقدار هموگلوبین وهماتوکریت نیز باروشهای خاصی اندازه گیری میشوند .

دربخش خونشناسی لازم است که از انعقاد خون جلوگیری به عمل آید ؛ بنابراین از مواد ضد انعقاد مختلفی  جهت اینکار استفاده میشود که امروزه ضدانعقاد EDTA که خود انواع مختلفی دارد بیشترین مورد استفاده را دارند .

واحد انتقال خون (Blood Transfution  )

دراین بخش همانگونه که از عنوان آن بر می آید ؛ اعمالی صورت میپذیرد که دراراتباط با تهیه وتزریق خون به بیمارانی است که  نیاز مند خون وفرآورده های خونی میباشند ؛ طبیعی است که علاوه برگروه بندی خون دهنده و خون گیرنده که بنا به دلایل علمی باید حتما از یک گروه باشند آزمایش سازگاری نیز انجام میپذیرد .

مازاد برآن دراین واحد بنا به نیاز مصرف کننده خون که نیازمند کدام قسمت خون میباشد ، فرآورده های مختلفی جدا وآماده تزریق به نیاز مندان میگردد وبعلاوه خون دریافتی از اهداکنندگان نیز از نظر سلامتی مورد آزمایشهای چندگانه ای قرار گرفته ، درصورتیکه مورد خاصی مشاهده نشود ؛ به نیاز مندان تزریق میگردد .

 

بیوشیمی :

بخش بیوشیمی نیز دارای زیرگروه هائی است که عبارتند از : بیوشیمی عمومی ؛ بیوشیمی مخصوص ؛ سرم شناسی و هورمونشناسی وتومورمارکرها .

بیوشیمی عمومی :

 دراین بخش معمولا آزمایشات روتین مراجعین مورد آزمایش قرار میگیرند ، مانند : قند ؛ اوره ؛ اسید اوریک ؛ کلسترول ؛ تری گلیسرید ؛ کراتینین ؛ لیپوپروتئینها و ...

بیوشیمی مخصوص :

 در بخش بیوشیمی مخصوص بیشتر آزمایشاتی مد نظر قرار میگیرند که معمولا کم درخواست تر بوده ومعمولا دربیماریهای خاصی مورد توجه قرار میگیرند ، مانند : آنزیمهای قلبی ؛ آنزیمهای کبدی ؛ الکتروفورزهای مختلف ؛ مقدار برخی داروها وویتامینها و ...

سرم شناسی :

 دربخش سرم شناسی با روشها و متد های مختلفی مواد ساخته شده برعلیه عوامل عفونی خارجی شناسائی ومورد اندازه گیری قرار میگیرند ؛ مانند : آنتی بادی ضد بروسلا ( میکروب تب مالت ) ؛ آنتی بادی ضد میکروبهای حصبه وشبه حصبه ( تیفوئید ) ؛ آنتی بادی بیماریهای بافت کلاژن ( مفاصل ) ؛ مانند : RA ؛ CRO  ؛ ASOT ؛ وآنتی بادی بیماریهای عفونی دیگر ، مانند:   VDRL و ....

هورمون شناسی :

 دراین بخش انواع هورمونها باروشهای گوناگونی مورد آزمون قرار میگیرند ؛ مانند : RIA ؛ Elisa ؛ IF و .... همچنین تومور مارکرها ( نشاندهنده سرطانی ) ؛ ویتامینها ؛ برخی داروها و .... اندازه گیری میشوند .

میکروبشناسی :

اززیرگروههای میکروبشناسی ؛ قارچ شناسی ؛ ویروس شناسی ؛ انگل شناسی وتجزیه ادرار تشکیل یافته است .

میکروبشناسی :

 دراین بخش کلیه مایعات وترشحات بدن جهت یافتن باکتریها درمحیطهای مختلفی کشت داده میشوند و متعاقب شناسائی عامل بیماریزا آزمایش آنتی بیوگرام جهت شناسائی نوع یا انواع آنتی بیوتیکی که توانائی از بین بردن میکروب را دارد ، انجام میشود ، مانند : کشت ادرار ؛ کشت مدفوع ؛ کشت حلق ؛ کشت خون ؛ کشت مایع نخاع کشت ترشحات زخم و ....

قارچ شناسی :

 دربخش قارچ شناسی همان اعمال بخش میکروبشناسی منتها برای یافتن عوامل قارچی انجام میپذیرد که باتوجه به آنکه رشد این عوامل نیاز به زمان طولانی تری دارد ، بنابراین دراین بخش معمولا گزارش نتیجه حاصل از لام مستقیم از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .

ویروس شناسی :

 باتوجه به آنکه ویروسها تنها درسلولها وبافتهای زنده رشد میکنند وبعلاوه حتی پس از رشد هم نمیتوان آنها را با روشهای معمول مشاهده نمود ؛ بنابراین پس از کشت آنها در محیطهای زنده مانند : جنین مرغ (تخم مرغ حاوی جنین) و ... پس از گذشت مدتی خاص سلولهای زنده مورد استفاده درکشت  از نظر تغییرات حاصل ازاعمال ویروس مورد دقت قرار میگیرند ، که اگر تغییرات مورد انتظار انجام گرفته بود ؛ بعنوان مثبت تلقی میشود ؛ واحد ویروس شناسی تنها دربخشهای تحقیقاتی دائر میباشد .

انگل شناسی :

 دربخش انگل شناسی بدنبال عواملی مانند : کرمها و انگلهای تک یاخته ای که میتوانند در قسمتهای مختلف بدن بصورت انگلی زندگی کنند میگردیم ؛ بیشترین تعداد انگلها معمولا درروده میباشند ؛ بنابراین بیشتر مدفوع مورد آزمایش قرار میگیرد ؛ همچنین پوست ( جهت سالک ) ؛ خون ( جهت مالاریا و ... ) مواد حاصل از بیوپسی ( نمونه برداری از بدن ) و ... میتواند مورد آزمایش قرار گیرد ؛ درمورد مدفوع که شایعترین مورد در بخش انگل شناسی میباشد معمولا وضعیت رنگ و فرم مدفوع ووجود خون و ... نیز مورد دقت قرار میگیرند.

تجزیه ادرار :

درتجزیه ادرار موارد مختلفی بالغ بر بیش از بیست مورد مورد دقت وآزمایش قرار گرفته ؛ گزارش میشوند ؛ بعلاوه میتوان ادرار را از نظر برخی مواد که بصورت معمول درادرار وجود نداشته ودراثر برخی از بیماریهای سیستمیک و نقص های مادرزادی درادرار دیده میشوند نیز مورد آزمایش قرار میگیرند ؛ البته تعدادی از این آزمایشات به بخش بیوشیمی مخصوص و عمومی ارسال گردیده دراین بخشها آزمایش میشوند .

 

آزمایشگاه های رفرانس

درپایان ذکر این نکته لازم است که آزمایشگاهها معمولا همگی دارای سه بخش عمده پیشتر گفته شده میباشند و هرچه آزمایشگاه وسعت بیشتری یابد بخشهای مختلف آن از یکدیگر تفکیک میشود ؛ حتی ممکن است که مثلا بخش هورمون شناسی که یکی از زیر گروه های بیوشیمی میباشد بصورت مستقل تشکیل شود و یا آنکه خود به چند بخش مستقل دیگر نیز منفک شود وطبیعی است که دراینصورت آزمایشات بصورت گسترده تری انجام میگیرند . بنابراین معمولا دراین آزمایشگاه ها آزمایشات کم درخواست وبسیار کم درخواست نیز انجام میگیرند ومعمول است که در هر شهری یا منطقه ای آزمایشگاههای کوچکتر اینگونه آزمایشات را به این آزمایشگاهها ارسال مینمایند ؛ که اولا دروقت وهزینه بیماران صرفه جوئی قابل توجهی شده ؛ بعلاوه آزمایش توسط فردی انجام میشود که تقریبا هر روز یا هفته ای چند بار آن آزمایش خاص را انجام میدهد وطبیعی است که از فردی که مثلا میخواهد ماهی یکبار همان کار انجام دهد شایسته تر میباشد ومازاد برآن از هدررفتن مواد اینگونه آزمایشات که معمولا هم بسیار گران میباشند جلوگیری به عمل می آید .

البته هرکدام از آزمایشگاههای رفرانس ممکن است که تنها در یک بخش خاص فعال باشند برای مثال در شهر تهران تنها چند آزمایشگاه وجود دارند که آزمایشات کاریوتایپ را انجام میدهند ودیگر واحدهای این آزمایشگاه ها معمولا معمولی است وخود این آزمایشگاه ها هم بعضا تعدادی از آزمایشات مراجعین خودرا به آزمایشگاههای رفرانس دیگری ارسال مینمایند . ودر تهران تنها چند آزمایشگاه غیردولتی میباشند که تقریبا ( نه تحقیقا ) تمام آزمایشات را انجام میدهند ؛ بنابراین این امکان وجود دارد که نمونه یک نفر از مراجعین به یک آزمایشگاه به چند آزمایشگاه دیگر ارسال گردد و این عمل بعنوان اصلی کاملا شناخته شده درتمام دنیا حتی کشورهای بسیار پیشرفته نیز انجام میگیرد.

آپلود عکس" alt="" />

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین