تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
  درابتدا بهتر است گروه های خونی را توضیح دهم وسپس به بررسی سوال فوق بپردازیم .


درابتدا بهتر است گروه های خونی را توضیح دهم وسپس به بررسی سوال فوق بپردازیم ؛ درنگاه نخست گروه های خونی به دودسته گروه های اصلی وفرعی تقسیم میگردند . در زمان انتقال خون تنها گروه های اصلی مورد توجه میباشد وگروههای فرعی تنها درزمان پیوند اعضاء ومسائل مربوط به موارد پزشکی قانونی مورد استفاده قرار میگیرند. گروههای اصلی دوسیستم گروه خونیABO و Rh میباشند.

گروه خون چیست ؟

دراواخر قرن هیجدهم واوایل قرن نوزدهم میلادی انجام اعمال جراحی به روش نوین با استفاده از داروهای بیهوشی آرام آرام بصورت معمولی دراکثر بیمارستانهای بزرگ وکوچک روز به روز رونق میگرفت وهمزمان با شروع این کار و فرارسیدن قرن ماشینیسم تعداد تصادفات افزایش یافته ودر مجموع احتیاج به انتقال خون رو به فزونی میگذاشت ؛ اما با تزریق خون انسانها متوجه شدند که انتقال خون آنگونه که فکر میشد راحت و سالم نیست ،زیرا تعداد مواردی که انتقال خون بی درد سر انجام پذیرد بسیار کم بوده ودراکثر موارد تنها خون دوقلوهای همسان هیچگونه عارضه ای رادربرنداشت . این بود که دانشمندی آلمانی بنام لاند اشتاینر درسال 1900 میلادی متوجه گردید که موادی برروی دیواره سلولی گلبولهای قرمز وجود دارند که درهمه انسانها یکسان نمیباشد این اجسام که بعدا نام آنتی ژن به خود گرفت دوآنتی ژن بودند که به نامهای A و B  نامگذاری گردیدند واین دانشمند مشاهده نمود که کلا انسانها را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود افرادی که آنتی ژن A بر سطح گلبولهای خودرا دارند ؛ که این گروه راگروه A نامیدند  ؛ دسته دوم که آنتی ژن B را داشتند گروه B ؛ دسته سوم که حاوی A و B بود را AB و دسته چهارم که فاقد هیچکدام از آنتی ژنها نبودند گروه خونی صفر  ( 0 ) نامیدند که با توجه به آنکه صفر در زبان های اروپائی شبیه O میباشد بعد ها بنام گروه خونی O نام گرفت واین سیستم گروه خونی بنام ABO نامگذاری گردید . پس از کشف گروه ABO لاند اشتاینر جایزه نوبل پزشکی را دریافت نموده ؛ جامعه پزشکی نیز بسیار شادمان گردیدند ؛ زیرا دریافتند که دراکثر مواقع (ونه همیشه) درصورتیکه خون همگروه هر فردی را اگر به او تزریق نمایند منجر به عوارضی نخواهد شد و چندین سال طول کشید تامتوجه این موضوع شوند که عوارض ناشی از تزریق خون بیشتر درزنانی که قبلا زایمان کرده اند و افرادی که قبلا خون دریافت کرده اند دیده میشود . (بعدا توضیح داده خواهد شد) .

دانشمند ان متوجه گردیدند که کسانی که گروه خونی A هستند درون سر م آنها ماده ضد B را دارند وکسانی که گروه خونی B هستند درون سرم آنها ماده ضد A  وجود داشته ؛ کسانی که گروه خونی AB میباشند ضد هیچکدام را نداشته وگروه O ضد هردو را دارد ؛ این ماده را بنام Antibody نامیدند وبراین اساس جدول زیر شکل گرفت .

وهمینجا بود که متوجه شدند که دلیل واکنشهای ناشی از انتقال خون دراثر فعل وانفعالات ناشی از این مواد ضد هم دربدن بیماران بوده است ؛ واین واکنشها بسیار هم شدید بوده بعضا منجر به مرگ گیرنده خون میشد . برای به حداقل رساندن واکنشها قبل از هرتزریق خونی یک قطره ازخون دهنده خون را بایک قطره خون گیرنده خون را بایکدیگر مجاور میکردند واگر واکنشی دیده نمیشد مبادرت به انتقال خون میکردند .

سیستم Rh

همانگونه که قبلا گفته شد مشاهده گردید که تعدادی از افرادی که قبلا خون دریافت کرده اند ویا تعدادی از زنانی که قبلا وضع حمل نموده اند درزمان تزریق خون همگروهشان هم درتزریق خون بعدی واولین تزریق خون (درزنان موصوف) دچار عوارض ناشی ازتزریق خون میگردند و درآمار گیری از اینگونه موارد متوجه شدند که تقریبا پانزده درصد موارد فوق منجر به واکنش میشود وهمینجا بود که حدس زده شد که علاوه بر موارد فوق بایستی مورد یا موارد دیگری هم وجود داشته باشد واین موضوع سالهای متمادی وقت وهزینه دانشمندان زیادی را به خود اختصاص داد تاآنکه درسال 1940 ( درست چهل سال بعد ) باردیگر لاند اشتاینر آلمانی متوجه شد که 85% خون افراد با گروه خونی مختلف درصورتیکه با سرم نوعی میمون بنام Rhesuse مجاور گردد واکنش نشان داده و15% باقیمانده واکنشی دیده نمیشود وباتوجه به آنکه نام این میمون با Rh شروع میشد افرادی را که واکنش آنها مثبت بود Rh مثبت و 15% باقیمانده که واکنشی مشاهده نمیگردیدرا Rh منفی نامید . ( وهمین فرد درسال 1940 دومین جایزه نوبل پزشکی خودرادریافت نمود ) . اما جالب آن بود که کسانی که Rh  آنها منفی بود AntiRh هم نداشتند ؛ اما کسانی که Rh منفی بودند وقبلا خون Rh مثبت دریافت کرده بودند AntiRh درخون آنها(سرم آنها) وجودداشت ؛ وهمینجا بود که به علت واکنش بیماران Rh منفی در تزریق دوم پی برده شد . و همچنین متوجه شدند که زنانی که Rh آنها منفی بود وفرزندان Rh مثبتی را به دنیا آورده اند نیز درسرم آنها AntiRh موجود است . بنابراین به آنتی بادیهای سیستم ABO  که بدون تزریق خون هم دربدن انسانها وجود داشت آنتی بادیهای طبیعی نامیدند . و AntiRh را آنتی بادی وابسته به ایمن سازی خواندند . سپس نام آنتی ژن  Rh را D نامیدند . وضد آنرا Anti D خواندند . چندی نگذشت که عوامل دیگری مانند D را یافتند که به ترتیب C ؛ E ؛ c و e نامیده شدند .

بنابراین کم کم مشکلات تزریق خون برطرف گردید اما بازهم کم وبیش مشکلاتی درزمان تزریق خون عارض میگردید بنابراین مقرر گردید که قبل از هر تزریق خونی آزمایش سازگاری خون دهنده وگیرنده انجام پذیرد . که  پس از انجام این کار تقریبا تمام انتقال خونها بدون عوارض انجام گرفته وامروزه به دلایل مختلف روزانه شاید صد ها هزار کیسه خون جهت افراد مختلف درسطح جهان تزریق میگردد .

همانگونه که گفته شد گروه خونی O  را که فاقد آنتی ژنهای A و B میباشد را میتوان پس از انجام آزمایش سازگاری با احتیاط فراوان به سه گروه دیگر تزریق نمود ؛ اما امروزه توصیه میگردد که این عمل انجام نشود زیرا هرچند که گروه خونی O فاقد آنتی ژن میباشد اما آنتی بادی ضد A و B  را درون سرم دارد که میتواند برای کسی که آنتی ژنهای A و B ویا هردورا دارد خطر ناک باشد وتوصیه گردیده است که درزمان تزریق خون بایستی دقیقا خون همگروه را از نظر ABO و RhO را تزریق نمائیم .

گروه های فرعی :

سالها گذشت تا متوجه شدند که تنها گروه خون انسانها به این دو سیستم گروه خون منتهی نمیشود وگروه های دیگری هم وجود دارند که اکثرا به نام کاشف آنها نامیده میشوند مانند : لوترن ؛ دافی ؛ X  و ... که با توجه به آنکه این گروه های خونی معمولا باعث عوارض ناشی از تزریق خون نمیگردند بنام گروه های فرعی خوانده شدند . ودرزمان تزریق خون بیماران مورد آزمون قرار نمیگیرند . اما در مواردی که تعیین هویت شخصی در جنایتی و یا قبول یا رد پدر یا مادربودن فردی مورد شک قرار گیرد مورد استفاده قرار میگیرند .

حال باتوجه به توضیحات فوق فکر میکنید کدام یک از این گروه های خونی بهترین گروه خونی است ؛ میدانم که تقریبا متوجه شده اید که بهترین گروه خون گروهی است که درزمانی که به آن احتیاج داریم دردسترسمان باشد و بدترین نیز گروهی است که وقتی که مورد نیاز است دردسترس نباشد وبا این تعریف دیگر امروزه این باور قدیمی که بهترین گروه خونی را AB مثبت میخواندند و بدترین را O  منفی میدانستند منسوخ گردیده است.
طبقه بندی: خونشناسی،
برچسب ها: گروه خون،
[ 24 دی 89 ] [ ساعت 12 و 09 دقیقه و 09 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین