تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
بیماری ایدز که یک بیماری عفونی ویرال میباشد از راه های مختلفی انتقال مییابد که بدلیل آنکه درابتدا در بین همجنس بازان دیده شد بنام بیماری همجنس بازان خوانده شد . 
[http://]
اما قبل از آنکه به مسئله فوق بپردازیم بهتر است که ابتدا با ساختار ویروسها آشنا شویم ؛ ویروسها کوچکترین عوامل عفونی میباشند که درساختمان خود ( ژنوم خود ) تنها حاوی یک نوع اسید نوکلئیک میباشند یعنی تنها یا DNA ویا RNA دارند که این اسید نوکلئیک توسط پوسته ای از جنس پروتئین دربرگرفته شده است و درتعدادی از آنها ممکن است همین پوسته نیز درون غشائی از چربی (لیپید ) قرار گرفته باشد . وبه دلیل آنکه ویروسها بعنوان موجود زنده نمیتوانند به زندگیشان ادامه دهند لاجرم بایستی درون سلول های زنده دیگر به ادامه حیات بپردازند ؛ و درخارج از سلول دراندک مدتی میمیرند . با اینحال معمولا ویروسها در همان اسید نوکلئیک ناقص خودشان تمامی اطلاعاتی را که برای به استثمار کشیدن سلول میزبان خود جهت ساخت ماکروملکولهای مورد نیاز ویروس جهت تکثیرشان را به همراه داشته ؛ پس از ورود به سلول میزبان سلول را وادار به ساخت مواد مورد نیاز خودشان مینمایند و هم از اینروست که میتوان گفت ویروسها انگل ژنتیکی میباشند . سپس زمانی که ماکروملکولهای مورد نیاز ویروس به حد کافی تولید گردید این ماکروملکولها درون غشائی بنام کپسید قرار گرفته از سلول خارج مبشوند ؛ کپسید خود نیز دونقش مهم را بعهده داشته اول آنکه ویروس را دربرابر عوامل خارجی مقاوم نموده ودرثانی ممکن است سبب تسهیل اتصال و نفوذ ویروس در سلولهای حساس جدید گردد .
ویروسها توانائی تهاجم به تمام سلولها را داشته و معمولا اطلاعاتی را که درمورد ویروسها داریم اغلب از مطالعات انجام گرفته برباکتریوفاژها ( ویروسهائی که به باکتریها حمله میکنند ) بدست آمده است .
هنوز مبدا وخاستگاه ویروسها شناخته نشده است ودوفرضیه وجود دارد که دراولی بیان میشود که شاید از سلولهای آزادزی بوجود آمده باشند و یا شاید اجزائی از سلولهای میزبان باشند که خود مختار شده اند و این نوانائی را بدست آورده اند که قدرت زیست مستقل از سلول را بدست آورده اند که این فرضیه بیشتر به واقعیت نزدیک است زیرا توالی ژنوم رتروویروسها در میزبان یافت شده است . ولی از طرفی ویروسهای بزرگی مانند آبله وهرپس تقریبا هیچ شباهتی با DNA سلولهای میزبان ندارند.
درتقسیم بندی ویروسها دونوع تقسیم بندی وجود دارد در تقسیم بندی اول ویروسها را براساس شکل ساختمانی آنها و خصوصیات فیزیکو شیمیائی آنها تقسیم بند ی مینمایند ودرروش دوم ویروسها را براساس نوع بیماری بوجود آورده تقسیم بندی میکنند و واضح است که تقسیم بندی اول زیست شناسان را  و تقسیم بندی دوم پزشکان را راضی میکند ؛ وطبیعی است که ما نیز دسته بند ی دوم را بیشتر مد نظر قرار میدهیم وبراساس این دسته بندی ویروسها به دوروش میتوانند انسانها را بیمار کنند یا آنکه بیماریهای سیستمیک بوجود می آورند یعنی توسط خون درتمام بدن منتشر شده ومثلا مانند آبله مرغان درتمام بدن بثورات جلدی را بوجود آورند و درروش دوم ویروس بطور اولیه ارگان خاصی را بیمار میکند که دراین روش نیز ویروس توسط جریان خون ؛ اعصاب محیطی ویا هرروش دیگری خودرا به ارگان مورد نظر بر ساند .
همانگونه که قبلا گفتیم ویروسها بسیار بسیار کوچکند به نحوی که نمیتوان آنها با میکروسکوپهای معمولی مورد مشاهده قرار داد وبرای دیدن آنها تنها از طریق میکروسکوپ الکترونی میتوان استفاده نمود که دراینجا نیز نمیتوان ویروسهای بیماریزا وغیر بیماریزا را از یکدیگر افتراق داد و به همین دلایل برای شناسائی ویروسها معمولا آنها را به سلولهای زنده تزریق مینمایند ( مثلا تخم مرغ حاوی جنین ) وپس از گذشت مدت زمان معینی جنین داخل تخم مرغ را خارج نموده به اثرات ناشی از وجود ویروس دقت مینمائیم که درصورتیکه اثرات مورد نظر درجنین بجا مانده باشد میتوان به وجود ویروس ونوع آن بسته به محل جداسازی ویروس و اثرات بجا مانده پی برد .
ویروسها معمولا درصورتیکه از یک خانواده وبا شکلهای متفاوت باشند درصورت تهاجم به یک سلول خاص میتوانند با یکدیگر ترکیب شده وژنوم جدیدی را بوجود آورند که هیچ شباهتی با هیچکدام از دوویروس اولیه نداشته و بدتر از آن اینکه این ویروس تازه توانائی تکثیر وتولید مشابه خود را دارا میباشد ( البته دربعضی شرایط ویروس جدید دارای تغییر ژنتیک پایداری نمیباشد ) .
امروزه با استفاده از نقشه برداری ازژنوم ویروسها توانسته اند توالی ژنهای بیماریزای تعدادی از ویروسها را بدست آورده وبا استفاده از موتاژنهائی میتوان دراین توالی اثر نموده درآنها تغییراتی را بوجود آورد که غیر بیماریزا شوند وبعلاوه شاید بتوان این ژنهای بدست را به درون میکروبها وارد نموده ویروسهائی بدست آورد که در واکسیناسیون برعلیه ویروس بیماریزا مورد استفاده قرارداد.
انتقال ویروس به انسان به چند طریق صورت میگیرد ؛ انتقال مستقیم از انسان به انسان مانند : آنفلوآنزا ؛ سرخک ؛ آبله ؛ هپاتیت ؛ هرپس و ایدز . انتقال از طریق حیوان به حیوان که انسان دراین روش میزبان اتفاقی است مانند هاری وانتقال از بندپایان که دراین روش نیز انسان بعنوان میزبان اتفاقی قلمدادمیشود مانند : تب کنه ای کلرادو .
ویروسها برای تولید بیماری بایستی بتوانند خودرا به سلول حساس رسانده وارد سلول شده و به سلول آسیب وارد کنند که درمورد آسیبهای ویروسی بسیاری از این مراحل ناشناخته باقی مانده است وبعلاوه دانش فعلی هم اکثرا از اثر ویروسها درحیوانات آزمایشگاهی بدست آمده است . اما اکثر ویروسها از طریق مخاط دستگاه تنفسی و هاضمه بدرون بدن راه مییابند وبرخی ویروسها مانند هپاتیت B وC و ویروس ایدز از طریق تزریق توسط سوزن آلوده وارد بدن میشوند .
حال به بحث اولیه خودمان یعنی ایدز برمیگردیم ؛ ایدز اختلال شدیدی درسیستم ایمنی بدن است که اغلب منجر به مرگ میشود ؛ علت مرگ آن است که بدن فرد مبتلا بعلت نالایقی سیستم ایمنی درمقابل عفونتهای فرصت طلب ویا سرطانها ( نئوپلاسمها) بلادفاع میگردد . این اتفاق به این شکل اتفاق میافتد که ویروس ایدز به یکی از سلولهای سیستم ایمنی یعنی سلولهای T کمکی ( Helper T Cells ) حمله نموده این سلولها را از بین برده وتقریبا سیستم ایمنی را غیر فعال مینماید .
این بیماری اول بار درسال 1981 دربین مردان همجنس باز مشاهده گردید ؛ درحقیقت مشاهده شد که این مردان با درصد بسیار بالائی به سارکوم کاپوزی و پنومونی عفونی ناشی از قارچی بنام پنوموسیستیس کارینی مبتلا گردیده اند که علت نهائی آن نقص شدید سیستم  ایمنی تشخیص داده شد وسپس عامل  این بیماری جداسازی وبه نام ویروس ایدز خوانده شد .
این ویروس که از خانواده رتروویروسها میباشد تشابهات ویروسی بسیار اندکی به رتروویروسهای انسانی مرتبط با بعضی از لوکمی های لنفوسیتهای T  داشته ؛ تشابهات بیشتری  با رتروویروس غیر انکوژن گوسفند داشته و همانگونه که قبلا شرح آن رفت احتمالا ویروس جدیدی بوجود آمد که درابتدا بنام HTLV-III خوانده شد وسپس باتوجه به آنکه باعث نقص سیستم ایمنی میگردید بنام HIV نامگذاری گردید . این ویروس تروپیسم ( علاقه شدیدی) به لنفوسیت T داشته و پس از ورود به این سلولها پس از تغییرات مرفولوژیک این سلولها نهایتا باعث مرگ این سلولها میگردد واین امر توضیح دهنده کاهش شدید کمی وکیفی لنفوسیتهای T4 که نمای اصلی بیماری ایدز میباشد است .
هرچند که این ویروسها تعداددیگری از سلولها از جمله لنفوسیتهای B و منوسیتها را نیز آلوده میکند وحتی از سلولهای لنفوسیتی مغز ؛ تیموس ؛ طحال وبیضه ها شناسائی شده اند که احتمال آن وجود دارد که انواع مختلفی از ویروس HTLV درطبیعت وجود داشته باشد .
ویروس ایدز تاکنون درهیچ حیوانی تولید ایدز نکرده است وهرچند شمپانزه ها را میتوان با ویروس ایدز آلوده کرد اما درآنها علائم ایدز تظاهر نمیکند .
به نظر میرسد که دوران نهفتگی بیماری از 6 ماه تا بیش از دوسال باشد وبعضا حتی به ده یا پانزده سال نیز بالغ میشود این بدان معنی است که ممکن است فردی مبتلا به ویروس ایدز بوده وسالهای متمادی بتواند آنرا به دیگران منتقل کند ( حامل ) .
پس از شناسائی عامل بیماری وبیماری مشاهده گردید که این بیماری تنها بیماری همجنس بازان نبوده ودردیگر افراد نیز دیده میشود زیرا راههای انتقال آن تنها از سه راه انتقال خونی ؛ مقاربت و انتقال از طریق مادربه نوزاد تشخیص داده شد وبنابراین طیف بیماری که درابتدا تنها به همجنس بازان منتهی میشد به دیگر اقشار جامعه نیز گسترش یافت وامروزه دیگر این دیدگاه به کلی تغییرنموده است زیرا بعدا مشحص گردید که بیماری درافراد معتاد تزریفی نیز با درصد بسیار بالائی وجود داشته بعلاوه کم نیستند کودکانی که با ایدز مادرزادی پای به جهان هستی نهاده اند .
خوشبختانه این بیماری دراکثر نقاط جهان پس از یک اپیدمی افسار گسیخته اولیه بدلیل آنکه راههای انتقال و میزان خطر آن بخوبی شناسائی گردید مهار گردیده ودرصد انتشار آن نسبت به روزهای نخست بسیار کاهش یافته است اما باید بخاطر داشته باشیم که هرگونه ورود سوزن به بدن ویا زخمهائی که توسط وسایلی دربدن ایجاد میشوند ممکن است عامل انتقال ویروس ایدز به بدنمان شود وبنابراین درزمان درزمان مراجعه به آرایشگاهها که معمولا از تیغ استفاده مینمایند و یا دندانپزشکی و ... باید بسیار هوشیارانه برخورد نمود ؛ برای مثال من درآرایشگاهها به هیچ عنوان اجازه نمیدهم که از تیغ حتی یکبار مصرف هم برای تراشیدن موهای زائد استفاده شود وبعلاوه دربرخوردهای فیزیکی با جنس مخالف نیز همیشه به یاد داشته باشیم که ممکن است فرد مرد نظر بتواند براحتی مارا آلوده نماید وشاید حتی خودش هم از این موضوع اطلاع نداشته باشد ؛ ودرنهایت باید اذعان داشت که متاسفانه هنوز هیچ واکسن یا درمان قطعی برای این بیماری یافت نشده است وبهترین کار ممکن پیشگیری از ابتلای به بیماری است .طبقه بندی: میکروبشناسی،
برچسب ها: ایدز، نقص ایمنی،
[ 26 دی 89 ] [ ساعت 19 و 00 دقیقه و 00 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین