تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
درباره آلرژی اول بار در انجیل با اشاره به آسم یاد شده است ؛ اما رازی برای اولین بار درقرن سوم هجری به بیماری ای اشاره میکند که دراثر بوئیدن گل سرخ درفصل بهار ایجاد میشود .
[http://]


و جرجانی درقرن ششم به بعضی از گیاهان اشاره نموده آنها را مسبب بروز زکام بهاره میداند . اما دانشمندان غربی درقرن نوزدهم برای اولین بار درمورد آلرژی مباحثی را آغاز کردند وجالب است که بدانیم اولین مبحث هم زکام بهاره بود که توسط دانشمندی انگلیسی مطرح گردید وبعد ها کلمه آلرژی در قرن بیستم بکار گرفته شد .
بعد ها ایمیون گلوبولینی شناسائی گردید که بنام ایمیون گلوبولین E یا IgE نامگذاری گردید که این نوع خاص از ایمیون گلوبولین دربیماریهای انگلی وآلرژیک ازحدطبیعی بالاتر میرود ( آنتی بادیها که همان ایمیون گلوبولینها میباشند پنج دسته میباشند A ؛ D ؛ E ؛ G و M ) واین آنتی بادی دربیماریهای آلرژیک نقش حساسی را به عهده دارد .

قبل از صحبت درمورد آلرژی بهتر است ابتدا آلرژنها را بشناسیم ؛ آلرژنها موادی خارجی ( آنتی ژن ) میباشند که قادرند پس از ورود به بدن ویاحتی تماس با پوست واکنشهائی بوجود آورند ؛ معمولا هر کدام از آلرژنها میتوانند حاوی یک یا چند آنتی ژن ( اپی توپ ) ایجاد کننده آلرژی باشند وبه همین دلیل است که درمقابل یک آلرژن ممکن است واکنشهای متفاوتی درافراد مختلف ایجاد نماید . هرچند که کوشش بسیاری مصروف دسته بندی آلرژنها گردیده است اما هرگونه فهرستی از آلرژنها نمیتواند کلیه آلرژنها را دربربگیرد . اما معروفترین آلرژنها که میتوانند تحریک کننده IgE باشند به ترتیب گرده های گیاهان علفی ؛ گرده های درختان ؛ گرده های گلها وقارچها ؛ گرده علفهای هرز ؛ مایتها ؛ سموم ؛ موی حیوانات ؛ داروها ؛ باکتریها ؛ ویروسها ومواد خوراکی میباشند .
اما واکنش افرادنسبت به آلرژنها به چند عامل مختلف وابسته است که عبارتند از : ساختمان شیمیائی آلرژن ؛ دفعات تماس با آلرژن ؛ راه تماس با آلرژن و مقدار آلرژنی که به بدن وارد شده است . ومازادبرآن وضعیت ژنتیکی فرد نیز میتواند واکنش نسبت به آلرژن را متفاوت نماید . ساختمان آلرژنها میتواند از جنس پروتئین یا گلیکوپروتئین باشد ؛ هرچند که تعدادی از پلی ساکاریدها هم میتوانند خاصیت آلرژنی داشته باشند . از طرفی موادآلرژن بایستی به مقدار کافی وارد بدن شده که بتوانند واکنشهای آلرژیک را بوجود آورند .
دردسته بندی آلرژنها میتوان آنها را با توجه به عوامل بوجود آورنده آنها دسته بندی نمود که به ترتیب عبارتند از گرد وغبار منزل ؛ مایتها ؛ قارچها ؛ گرده گیاهان ؛ موادخوراکی ؛ سم حشرات و آلرژنهای مربوط به شغل افراد .
دراین دسته بندی گرد وغبار منازل میباشد که میتواند شامل مجموعه ای ازموادی باشد که درون هر خانه ای یافت میشود مثل : سلولز ؛ پودهای نخها ؛ گرده ها ؛ قارچها ؛ اجزاء پشم وفضولات حشرات وبند پایان که معمولا در هر خانه ای وجود داشته ومیتوانند واکنشهای حساسیتی مانند عطسه ؛ سرفه ؛ آب ریزش بینی ؛ آسم ؛ اگزما و حتی درماتیت پوستی ایجاد نمایند ؛ دراین مورد ذکر این موضوع لازم به نظر میرسد که معمولا الیاف پنبه که معمولا در لحاف وتشک مورد استفاده قرار میگیرد خاصیات آلرژنی نداشته ولی دراثر گذشت زمانی وکهنه وپوسیده شدن میتواند به مواد به شدت آلرژن تبدیل گردد . بنا براین تعویض این وسایل هر از چند گاهی یکبار لازم به نظر میرسد .
اما مایتها که بند پایان بسیار کوچکی میباشند که معمولا در وسائل خواب ووسائل کهنه منزل زندگی میکنند نیز میتوانند سیستم ایمنی انسان را وادار به واکنشهای آلرژیک نموده و تاکنون دوگونه از این بند پایان در کشورمان ایران شناسائی شده اند. اما قارچها که بیش از صدهزار گونه آنها شناسائی شده است جهت ادامه حیاتشان اسپورهائی را تولید میکنند که تعدادی از این اسپورها بشدت آلرژیک میباشند . ودربرخی از مناطقی که رطوبت وگرما بسیار بالاست اسپور قارچها که ممکن است بتوان بیش از سه هزار اسپور قارچ را درهر متر مکعب هوا شمارش نمود میتواند عامل اکثر بیماریهای آلرژیک مانند : رینیت آلرژیک ؛ آسم ؛ کهیر واگزما در افرادباشند و این اسپورها میتوانند حتی توسط باد تا هزاران کیلومتر را طی کنند زیرا وزن آنها بسیار سبک میباشد و درایران نیز چند گونه قارچی بعنوان آلرژن شناسائی شده است .
گرده گیاهان که بعنوان سلول جنسی نر درگیاهان میباشد ومعمولا به دوطریق منتقل میشوند دارای وزن ملکولی متفاوتی میباشند وانواعی که معمولا توسط حشرات منتقل میشوند دارای وزن زیادبوده ومعمولا گلها ( شکوفه های ) این گیاهان رنگی میباشد اما دسته دوم که توسط باد منتقل میشوند اولا وزن بسیار کمتری داشته وبعلاوه تعدا آنها معمولا بسیار زیاد میباشند وهر چند که هردو این گرده ها آلرژن میباشند اما دسته اول فقط درتماس مستقیم ( مثلا بوئیدن ) ایجاد آلرژی مینماید ولی دسته دوم میتوانند درهر فرد حساسی که درمعرض آنها قرار گیرد ایجادحساسیت نماید . گرده گیاهان علفی که درکشورمان از اواخر اسفند تا اواسط تابستان دیده میشود در ماه های اردیبهشت وخرداد بیشترین مقدار را داشته دراین ماه ها بیشترین مشکلات را بوجود می آورند ؛ هرچند که علفی که درایران بنام پنجه مرغی یا علف شیطان خوانده میشود درتمام طول سال میتواند درهوا موجود بوده تولید آلرژی کند ؛ علفهای هرز بالاترین مقدار گرده را درهوا منتشر میکنند و یک علف هرز میتواند حدود یک میلیارد گرده تولید نماید و هر کیلومتر مربع علف هرز میتواند ده تن گرده تولید کند که تنها یک میکروگرم از این گرده ها کافیست که بتواند در فرد حساس تولید آلرژی نماید . میزان رطوبت ؛ جریان باد ؛ ساعات شبانه روز و باریدن باران میتواند برتعداد گرده گیاهان علفی اثر گذاشته ومعمولا در هوای خشک ودرساعانی حدود هشت تا نه صبح ودروزهائی که باران نباریده است دوتا سه برابر روزهای بارانی است . خوشبختانه گرده درختان اکثرا تنها درفصل بهار دیده مبشوند وبعلاوه گرده های گونه های مختلف بطور نامرتب وجدا از هم درهوا وجود دارند .
آلرژنهای خوراکی به سه دسته گیاهی وحیوانی و موادخوراکی همراه با مواد صنعتی تقسیم میشوند ؛ مهم ترین مواد خوراکی آلرژن عبارتند از بادمجان ؛ گوجه فرنگی ؛ فلفل ؛ سیب زمینی وتوت فرنگی را میتوان نام برد ؛ هرچند که موادی مانند : پسته ؛ خربزه ؛ زرشک وخرمالو هم آلرژن میباشند اما افراد حساس به مواد دوم کمتر دیده میشوند ویا حساسیت زائی آنها ضعیف تر است . درگروه مواد خوراکی حیوانی تخم مرغ درراس آنهاست ؛ ( دراین مورد کسانی که به نخم مرغ حساسیت دارند ممکن است که به برخی واکسنها نیز حساسیت نشان دهند بنابر این اینگونه افراد درزمان واکسیناسیون بایستی این موضوع را باطلاع مسئولین واکسیناسیون برسانند ) ؛ شیرگاو درکودکان ممکن است باعث آلرژی گردد و از دیگر مواد میتوان از ماهی ؛ میگو وجگر نام برد . درمورد مواد مصنوعی هنوز اینگونه مواد کاملا دسته بندی نشده اند اما این مواد به ترتیب عبارتند از مواد رنگی افزودنی ، طعمهای صنعنتی وهمینطور مواد نگهدارنده کنسروها .
درمورد سم حیوانات نیز میتوان از سم زنبور ؛ مورچه وپشه ها نام برد که معمولا پس از ورود به بدن میتوانند علاوه بر علائم گزیدگی علائم آلرژیک وحتی آلرژیهای تنفسی نیز بوجود می آورند ودرمورد آلرژنهای وابسته به حرفه نیز معمولا درمورد کسانی صادق است که درکارخانجات مواد شیمیائی ؛ غذائی ونساجی به کار مشغولند .
اما هرکدام ازموادمذکور وقتی به هر شکلی وارد بدن شوند تولید ایمنوگلوبین مینمایند وقرار گرفتن مجدد در معرض همان آنتی ژن میتواند واکنشهای آلرژیک شدیدی را بوجود آورند که معمولا چهار دسته واکنش بوجود می آورند که ذکر آنها دراین مبحث نمیگنجد . اما در واکنش تیپ یک که دراثر دومین تماس با آلرژن بوجود می آید معمولا IgE ترشح گردیده واین ماده بر سلولهای Mast Cell اثر گذاشته باعث آزادشدن مواد شیمیائی از این سلولها میشود واین مواد شیمیائی که درراس آنها هیستامین ؛ پروستوگلاندین E2 ؛ لکوترینها و ... می باشند و این مواد میتوانند باعث عوارضی مانند : آسم ؛ اگزما ؛ آلرژیهای بینی وکهیر را بوجود آورند .هرچند که این حساسیتها معمولا پانزده تا سی دقیقه بعد از شروع خود بخود قابل برگشتند اما درموارد شدیدتر با تجویز داروهای معروف به بتا بلوکرها قابل درمان وپیشگیری میباشند .

[http://]جهت شناسائی آلرژنها معمولا در کلینیکهای آلرژی موادآلرژن را بصورت پلی والان ( یک آمپول حاوی چند آلرژن میباشد) به زیر پوست تزریق مینمایند که درصورت وجود آلرژی به هرکدام از آن مواد درمحل تزریق باعث ادم ( پف کردگی ) وخارش میشود که درصورتیکه این واکنشها که ممکن است با تاخیر نیز بروز کنند درمقابل هر کدام از پلی والانها دیده شود میتوان با تزریق تک تک مواد موجود درپلی والان به ماده آلرژن پی برد ؛ وهرچند که معمولا افراد مبتلا به آلرژی معمولا به بیش از یک ماده حساسیت دارند اما با شناسائی این مواد میتوان به بیمار کمک کرد که از درمعرض اینگونه مواد قرار گرفتن پر هیز کنند .
خوشبختانه اکثر بیماران مبتلا به آلرژی دردراز مدت خودشان میتوانند به موادی که دربدن آنها تولید آلرژی مینمایند دست یابندوتنها مسئله ای که به اینگونه بیماران توصیه میگردد آنست که دربرخی موارد ممکن است حساسیت به مراحل خطرناکی منجر گرددکه درصورتیکه خود آنها نتوانسته اند به موادی که دربدن آنها تولید آلرژی مینمایند پی ببرند حتما به کلینیکهای آلرژی مراجعه کنند واگر اینگونه مواد را شناسائی کرده اند همیشه کوشش نمایند که از درمعرض اینگونه مواد قرار گرفتن به شدت پرهیز کنند زیرا یکی ازموارد حساسیت شدید ممکن است تولید آنافیلاکسی نماید که موادی مانند هیستامین وپروستوگلاندین و .... با نغییراتی که روی عروق بوجود می آورند باعث گشاد شدن عروق گردیده فشار خون به شدت کاهش یافته ودرعرض چند دقیقه منجر به مرگ فرد میگردد . بنابراین اگر آلرژی دارید خطر آنرا شوخی نگیرید واگر حالات حساسیت درشما بروز نمود اگر احساس نمودید که از موارد قبلی شدیدتر است ویا احساس تنگی نفس نمودید به اولین مرکز درمانی دردسترس مراجعه نمائید .
طبقه بندی: ایمنولوژی،
برچسب ها: آلرژی، آلرژن،
[ 28 دی 89 ] [ ساعت 20 و 30 دقیقه و 00 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین