تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه

میدانیم که تمام موجودات زنده با توجه به ژنوم متفاوتشان از یکدیگر قابل شناخت میباشند


[http://]

هرموجود زنده ای دارای ژنومی است که اطلاعات لازم را برای ادامه زندگی و تولید مثل آن موجود را درخود دارد . اکثرژنومها دراکثر موجودات زنده از نوع DNA میباشند ؛ البته تعدادی از ویروسها دارای ژنوم از جنس RNA میباشند . به هرحال هردو این زنجیره ها از واحد های نوکلئوتیدی ساخته شده اند . 
ژنوم انسان که دقیقا شبیه ژنوم دیگر جانداران پرسلولی میباشد شامل دوقسمت هسته ای و میتوکوندریائی میباشد ؛ ژنوم هسته ای حاوی بیش از سه میلیارد منونوکلئوتید میباشد که در 23 زوج ملکول خطی بنام کروموزوم تقسیم شده اند ؛ کوتاهترین ملکول حاوی پنجاه میلیون وبلند ترین ملکول حاوی دویست وشصت میلیون نوکلئوتید میباشند ؛ از این 23 زوج 22 زوج آن اتوزوم بوده ویک زوج باقیمانده کروموزوم جنسی بوده درمردانXY ودر خانمها XX میباشند .  ژنوم میتوکوندریائی از یک ملکول DNA حلقوی تشکیل شده است ومعمولا چندین کپی از این ژنوم درداخل میتوکوندری موجود بوده ؛ میتوکوندری درفعالیت تولید انرژی سلولی دخالت میکند.
در بیش از  صد ها میلیارد سلولی که دربدن وجود دارد هرکدام از آنها ( جز موارد استثناء ) حاوی یک یا چند نسخه از ژنوم میباشند ولی اکثر سلولها دیپلوئید میباشند یعنی 23 زوج کروموزوم دارند البته باستثناء سلولهای جنسی ( اسپرم و اوول ) که هاپلوئید بوده ؛ حاوی تنها 23 کروموزوم میباشند .

ژنوم که مخزن اطلاعات ژنتیکی است به تنهائی نمیتواند این اطلاعات را آزاد نموده ، قابل استفاده کند که بیان ژنوم خوانده میشود و این مهم که توسط آنزیمها وپروتئینها انجام گرفته ، به هماهنگی فعالیت آنها بستگی دارد , جهت انجام این عمل درمرحله اول نسخه برداری از DNA انجام گرفته RNA های سازنده پروتئینها و آنزیم ها نسخه برداری ( ترانس کریپتوم ) میگردد و پس از آن پروتئین های مورد نیاز براساس این RNA ها ساخته شده ( پروتئوم ) باعث ترجمان ژنوم DNA میشوند .
[http://]

حال که سخن بدینجا رسید ؛ بیان این نکته جالب است که مدت بیش از 70 سال DNA شناخته شده بود اما نمیدانستند که DNA عامل انتقال ژن میباشد اما امروزه این حقیقت کاملا روشن شده است که ژنها از DNA ساخته شده اند . اما DNA از نوکلئوتید ها ساخته شده است که ساختمان نوکلئوتید ها از سه قسمت مختلف تشکیل گردیده است 2 - دزوکسی ریبوز که از قند 5 کربنه پنتوز تشکیل شده است ؛ یک باز نیتروژنی که میتواند سیتوزین ؛ تیمین ؛ آدنین و گوانین بوده و  یک گروه فسفات ؛ این نوکلئوتیدها به واسطه پیوند فسفو دی استری بین اتمهای کربنی به یکدیگر متصل میشوند واز به هم پیوستن این چهار نوکلئوتید که به ترتیب با A  ؛ G ؛ T و C نمایش داده میشوند میتوانند میلیونها ترکیب مختلف را بوجود آورند. و دوزنجیره نوکلئوتید توسط پیوند های هیدروژنی آدنین یک زنجیره با تیمین زنجیره دیگر یا بین سیتوزین با گوانین زنجیره دیگر باعث میگردد که زنجیره DNA بصورت یک زنجیره دوتائی مارپیچ درآید .
این توالی پیوند C با G و A با T باعث میشود که دو زنجیره DNA درسلولهای جنسی دقیقا با یکدیگر باند شده ؛ کروموزومهای منفرد ( هاپلوئید ) به کروموزوم دوتائی ( دیپلوئید ) تبدیل شود وبعلاوه درصورتیکه اگر یک رشته DNA وجود داشته با شد میتواند دقیقا رشته مقابل خود را سنتز کند که به این عمل سنتز DNA وابسته به الگو میخوانند که با سیستمی ساده به راحتی همانند سازی کند این ساخت DNA درزمان تقسیم سلولی بدین شکل انجام میپذیرد که ابتدا پیوندهای هیدروژنی بین دوزنجیره بازشده ودوزنجیره مانند زیپ باز میشوند وسپس هرکدام اززنجیره ها براساس الگو رشته مکمل خویش را میسازد و به همین روش ساده پس از اتمام کار دوزنجیره زوج دقیقا عین هم ساخته شده در ساخت دوسلول جدید شرکت میکنند .
حال به موضوع ترانس کریپتوم باز میگردیم  که برای بروز خواص ژنتیکی سلول آنزیمها وپروتئینها ئی ساخته میشوند ؛ اما این پروتئینها نیز حاصل نسخه برداری از ژنوم بوده رشته های RNA را سنتز میکنند وپروتئینهای مورد نیاز براساس این زنجیره عینا ساخته میشوند . درحقیقت به بیان ساده تر کلیه موادی که دردرون سلول ساخته میشوند همگی از توالی نوکلئوتید های موجود درملکول DNA نشئت گرفته و معمولا بدون هیچ خطائی دقیقا کلیه پروتئینهای مورد نیاز سلول ساخته وپرداخته میشوند .
حال اگردقت کرده باشید چندین وچند بار به RNA اشاره شده است که درنگاه نخست متوجه میشویم که زنجیره هائی هستند که خیلی شبیه DNA میباشند وتنها فرق آنها دراینست که درRNA قند 2-دزوکسی ریبوز تبدیل به ریبوز گردیده است وبه همین دلیل درابتدای نام آنها بجای D ازحرف R استفاده میشود (D ابتدای کلمه دزوکسی ریبوز و R ابتدای کلمه ریبوز میباشد ) وتفاوت دیگر ایندو آنست که درزنجیره  RNA  بجای تیمین اوراسیل ( اورامیل ) قرار میگیرد یعنی باز های نیتروژنی G ؛ C ؛ A و U ساخت زنجیره نوکلئوتیدی RNA را موجب میشوند . و باتوجه به وجود قند ریبوز در ساختمان RNA  پیوندهای سست تری ایجاد میشود که به راحتی قابل از هم گسستن بوده وبه همین دلیل طول زنجیره های RNA ندرتا بیش از چند هزار نکلئوتید میباشد . وهرچند تعدادی از آنها تشکیل زوجهای بازی درون ملکلولی میدهند اما اکٍثر آنها تک رشته ای هستند ؛ عمل نسخه برداری از DNA توسط آنزیم RNA پلی مراز های وابسته به DNA انجام میگیرد که از این جمله چنین برمی آید که توالی RNA ( نوکلئوتیدهای ) آن دقیقا براساس توالی نوکلئوتیدی DNA انجام میگیرد. واین عمل نیز بدین شکل صورت میگیرد که معمولا در ملکول DNA شیاری وجود دارد و پروتئینها وارد این شیار شده بدون باز شدن ملکول DNA همانند سازی صورت میپذیرد وطبیعی است که این عمل میتواند حتی میلیونها مرتبه از روی یک نسخه انجام پذیرد یعنی دقیقا مانند دستگاه فتوکپی که الگو درجای مخصوص قرار گرفته بسته به نیازمان هرتعدادی را که مایل باشیم از آن کپی برداری میکنیم و هیچ تغییری درالگو حاصل نخواهد شد زیرا الگو درفعل وانفعالات ایجاد کپی شرکت نداشته بنابراین به هیچ عنوان دچار تغییر نخواهد شد .RNA در سلولهای انسانی معمولا یک درصد وزن کل سلول را دربرمیگیرد ومعمولا براساس عملکرد آنها به چند دسته تقسیم میشوند درابتدا آنها را به دودسته کد کننده وغیرکد کننده تقسیم میکنند RNA های کدکننده که شامل تمام ترانس کریپتونها بوده همگی از یک کلاس ملکولی RNA یعنی mRNA میباشند این RNA های پیامبر ترانس کریپتهائی از ژنهای کد کننده پروتئینها میباشند و دارای عمر کوتاهی میباشند ومعمولا چند ساعت پس از ایجاد از بین رفته جای آنها را RNA های غیر کد کننده که به پروتئین ترجمه نمیشوند میگیرد که این RNA های عملکردی خود به چنددسته منقسم میگردند : rRNA ( ریبوزومی ) که بیشترین RNA بوده ودر ساختمان ریبوزومها وجوددارند وریبوزومها نیز محل سنتز  پروتئینها میباشند . tRNA (ناقل) RNA های کوچکی هستند که ملکولهای اسید آمینه را به ریبوزومها منتقل کرده باعث ترجمه mRNA میشوند . مازاد براین RNA ها انواع دیگری نیز وجود دارند که هرکدام از آنها نقشی را درمسیر ابراز خصوصیات ژنتیکی سلول برعهده داشته ؛ نقشهای متفاوتی را نیز برعهده دارند . لازم به ذکر است که معمولا RNA ها زمانی که تشکیل میشوند دارای فعالیت نبوده وبرای فعال شدن آنها بایستی عمل پردازش برآنها انجام پذیرد که معمولا با جداشدن قطعاتی از آنها که فاقد اطلاعات بیولوژیکی (اینترونها) میباشند تبدیل به قطعات دارای اطلاعات بیولوژیکی ( اگزوژنها) گردیده وسپس با اضافه شدن گروه های شیمیائی ( اصلاح) انجام میگیرد.
خلاصه کلام آنکه DNA همان ژن است که تمام خصوصیات بیولوژیک موجود را با خود به همراه داشته وبعلاوه هر موجودی ( حتی موجودات تک سلولی ) برای ادامه حیات وتکثیر سلولی نیاز مند پروتئینها ودیگر مواد بیوشیمیائی میباشد که کلید ساخت این مواد وپروتئینها نیز در درون هسته وتوسط DNA حمل میشود ودرزمان خاص ومورد نیاز سلول به ترتیب انواع RNA نیز تولید گردیده انواع وافسام مواد مورد نیاز را سنتز میکنند (البته تعدادی از ویروسها تنها RNA داشته فاقد DNA میباشند ) . وحاصل کلام آنکه کلید کلیه فعالیتهای زیستی موجودات مختلف در درون هسته وبرروی DNA وجود دارد وجالبتر آنست که حتی یک موجود تک سلولی مانند یک میکروب نیز تمام مایحتاج خودرا با DNA خود به همراه داشته قادر به ادامه حیات بوده وباتکثیر سلولی نسل خودرا نیز حفظ نموده وبعضا خصوصیات مکتسبه خودرا نیز به ژنوم خود وارد نموده ( مانند مقاومت دربرابر آنتی بیوتیکها) آنرا به نسلهای پس از خود نیز انتقال میدهد ( تکامل) . ومن فکر نمیکنم تمام این پروسه ها اتفاقی باشد . 

 طبقه بندی: ژنتیک،
برچسب ها: DNA، RNA،
[ 18 بهمن 89 ] [ ساعت 18 و 17 دقیقه و 17 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین