تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
قبل از شروع مبحث زردی نوزادان باید کمی درمورد عوارض ترانسفوزیون ( انتقال خون ) با خون ناسازگار صحبت کنیم ، همانگونه که درمبحث " کدام گروه خونی بهتر است " پیشتر گفته شد مهمترین واصلی ترین سیستم گروه خون درانسان گروه های ABO و Rh میباشند ، وهمانگونه که گفتیم درسیستم ABO آنتی بادیهای گروه های دیگر بصورت طبیعی درخون وجود دارند ( درگروه A آنتی بادی ضدB و ... )  و آنتی بادیهای سیستم Rh  بصورت طبیعی وجود نداشته ودر صورت تزریق خون Rh مثبت به فرد Rh منفی این آنتی بادیها ساخته میشوند .
اما به هرحال درصورتیکه خون ناسازگار به فردی تزریق گردد ؛ پیامدهای بسیار خطرناکی را بوجود می آورد که درصورت ادامه تزریق ممکن است زندگی بیمار به خطر افتاده منجر به مرگ وی گردد . درهمینجا ذکر این نکته لازم است که اگرفردی دارای Rh منفی باشد وقبلا هرگز خون Rh مثبت به وی تزریق نشده باشد ، تنها برای یکبار میتوان به هرمقدار که لازم باشد به وی خون هم گروه از نظر ABO با Rh مثبت تزریق نمود ( زیرا Anti Rh درخون فرد وجود ندارد) زیرا  پس از اولین تزریق خون به هرمقدار حتی چند میلی لیتر(سی سی) ، ظرف مدت چند هفته درخون فرد آنتی بادی ضد Rh  بوجود آمده ودرصورت تزریق حتی چند سی سی خون Rh مثبت در نوبت بعدی به این فرد واکنشهای عدم تجانس خون با شدیدترین وضعیت بروز مینماید .
حال درنظر بگیرید که مادری دارای Rh منفی بوده ونوزاد او Rh مثبت باشد ؛ با توجه به آنکه درزمان تولد نوزاد مقدار اندکی از خون نوزاد وارد جریان خون مادر میگردد ؛ چند هفته بعد از تولد اولین نوزاد دربدن مادر Anti Rh تولید میشود وهمانگونه که پیشتر درمبحث " آلرژی" گفته شد آنتی بادیها دارای پنچ کلاس مختلف میباشند که به نامهای A ؛ D ؛ E ؛ G و M خوانده میشوند وآنتی بادی ضد Rh موجود دربدن مادر از نوع G یعنی IgG میباشد که وزن بسیار پائینی داشته وبه همین دلیل میتواند از جفت عبورکرده وارد خون نوزاد دوم گردد و اگر نوزاد دوم هم مانند نوزاد اول دارای Rh مثبت باشد آنتی بادی ضد Rh باعث تخریب گلبولهای قرمز جنین میگردد وحاصل شکستن گلبولهای قرمز تولید ماده ای بنام بیلیروبین میباشد که اگر مقدار آن درخون از حد طبیعی بالاتر رود باعث زردی پوست یا یرغان میشود و این اتفاق دردوران جنینی برای جن
ین اتفاق می افتد اما بیلیروبین تولید شده دردوران جنینی جذب آلبومین خون مادر شده توسط آنزیمی بنام گلوکورونیداز تبدیل به بیلیروبین مستقیم گردیده از طریق کبد وصفرا دفع میگردد ؛ اما درزمان تولد نوزاد ویا کمی بعد ازآن بعلت عدم توانائی گلوکورونیداز نوزاد وبعلاوه محدودیت آلبومین دربدن نوزاد این عمل اتفاق نیفتاده بیلیروبین غیر مستقیم ( غیر قابل دفع از طریق صفرا) درخون نوزاد بالا رفته و باعث زردی ( یرغان) نوزاد میگردد ؛ بیلیروبین غیر مستقیم بعلت جاذبه ای که به سلولهای عصبی دارد اگر ازحد خاصی بالاتر رود در گانگلیونهای عصبی ومغز نوزاد رسوب کرده ، باعث Kernicterus درنوزاد میشود که باعث ضایعات غیر قابل بازگشتی نظیر کند ذهنی ( عقب ماندگی ذهنی) ودرموارد شدید تر مرگ دراثر ایجاد عوارض تنفسی میشود .
پس تا به اینجا به این باور رسیدیم که درمادران Rh منفی که قبلا درمعرض خون Rh مثبت قرار گرفته اند درصورتیکه نوزادآنها Rh مثبت باشد ، نوزادشان دربدو تولد مبتلا به زردی خواهند شد ؛ اما این پروسه در سیستم گروه خون ABO نیز میتواند اتفاق بیفتد اما برعکس سیستم Rh که نوزاد اول معمولا زرد نیست نوزاد اول نیزدجار زردی میشود وجالب است که بدانیم که زردی در سیستم ABO دربچه های بعدی به مرور کاهش یافته ولی درسیستم Rh افزایش خواهد یافت ؛ مازاد برآن همانگونه که درمبحث " کدام گروه خونی بهتر است " گفته شد این دوسیستم گروه خونی تنها سیستم های گروه  خونی نبوده برخی از گروه های فرعی نیز میتوانند باعث زردی نوزادان گردند .
بیلیروبین خون نوزاد بلافاصله بعداز تولد مورد آزمون قرار میگیرد که اگر مقدار آن بیشتر از 5 میلیگرم درصد باشد ؛ اکثر متخصصین اطفال اقدام به Exchange ( تعویض خون نوزاد ) مینمایند وتعدادی از پزشکان شش ساعت فرصت درنظر گرفته مجددا بیلیروبین خون را اندازه گیری مینمایند واگر سرعت افزایش بیلیروبین از مقادیر مورد انتظار بالاتر باشد تعویض خون صورت میگیرد ؛ اما معمولا افزایش بیلیروبین بعد از 24 ساعت اتفاق می افتد که اگر کمتر از 10 میلیگرم درصد باشد نیازی به اقدام خاصی نبوده ؛ تنها آزمایش مجددا 24 ساعت بعد تکرار میشود ؛ درصورتیکه بیلیروبین بین 10 تا 15 باشد  آزمایش دوم 12 ساعت بعد انجام میگیرد ؛ ودرصورتیکه بیلیروبین بین 15 تا 25 میلیگرم درصد باشد ( البته متناسب با وزن نوزاد این اعداد وارقام دستخوش تغییراتی میشود ) نوزاد را دردستگاه انکوباتور قرار داده چشمهایش را توسط چشم بند بسته تحت تاثیر نور قرار میدهند واگر بیلیروبین به بیش از 25 میلیگرم برسد حتما بایستی تعویض خون انجام پذیرد و معمولا بعد از تعویض خون نیز نوزاد بایستی تحت مراقبت قرار گرفته درصورتیکه مجددا بیلیروبین به بالای 25 برسد مجددا باید تعویض خون صورت پذیرد و درتجربه دیده ام نوزادی را که سه مرتبه تعویض خون شد وتقریبا 15 روز نیز دردستگاه انکوباتور تحت فتوتراپی قرار میگرفت .
اما درمادران Rh منفی که سابقه تزریق خون ؛ زایمان ویا سقط جنین داشته اند بررسی آنتی بادیهای ضد Rh در سه ماهه اول انجام میگیرد ودرصورت مثبت بودن درماه ششم یا هفتم نیز مجددا انجام گرفته که درصورتیکه مقدار تیتراژ آنتی بادی نسبت به ماه سوم افزایش یافته باشد دال برآن است که اولا نوزادRh مثبت بوده وثانیا مادر قبلا حساس گردیده است و اگرتیتر ثابت یا کاهش یافت دال براین است که نوزاد Rh منفی میباشد . چندان نیازی به انجام اعمال دیگری نیست وبه احتمال زیاد نوزاد دچار مشکلی دراثر ناسازگاری Rh نخواهد شد . لازم به ذکر است که دیگر آنتی ژنهای سیستم Rh  نیز میتوانند این مشکلات را بوجود آورند که بررسی آنها نیز لازم میباشد .
اما درصورتیکه مادرRh منفی قبلا حساس نگردیده باشد و نوزاد وی Rh مثبت باشد جهت جلوگیری از اتفاقات فوق الذکر ( زرد شدن فرزند دوم ) لازم است که آمپول روگام بعد از تولد نوزاد حتما به مادر تزریق گردد؛ آمپول روگام تمام خون جنین را که وارد سیستم گردش خون مادر گردیده است  از بین برده ، از ساخت آنتی بادی ضد Rh  در خون مادر جلوگیری مینماید .
لازم به ذکر است که درسیستم ABO معمولا درصورتیکه نوزاد گروه خونی A و مادر O باشد احتمال زردی درنوزاد وجود داشته ولی زردی نوزاد به مراتب کمتر از ناسازگاری Rh میباشد . لازم به ذکر است که تزریق روگام همچنین در مادرانی نیز که سقط جنین نموده اند معمولا انجام میپذیرد .
حال که سخن بدینجا رسید ذکر خاطره ای بد نیست که خودم شاهد آن بوده ام که چندین سال پیش در بیمارستان کودکان نوزادی جهت انجام آزمایش بیلیروبین تحت خونگیری قرار گرفت و بدلیل عدم استحصال خون پدر نوزاد اجازه نداد که فرزندش  مجددا تحت خونگیری قرار بگیرد ونوزاد خود را برداشت و با عصبانیت رفت درمورد عوارض نوزاد در چند سال بعد ازآن دیگری چیزی نمیگویم وتنها ابراز پشیمانی بیش از اندازه همان پدر را ذکر مینمایم ؛که مرتبا به پشت دست خود میزد وخودرا سرزنش مینمود ؛ و همینجاست که باید بگویم که گریه های نوزاد حین خونگیری وپس از آن چند دقیقه ای بیشتر طول نخواهد کشید ؛ پس شایسته است که درزمان خونگیری از نوزادتان صبر پیشه کنید ؛ حتما به نفع شماست ویادتان نرود  که همیشه کسی که نوزادتان را مورد خونگیری قرار میدهد شاید ازشما ناراحت تر باشد زیرا شما تنها برای فرزندتان ناراحتید ولی شخص خون گیرنده علاوه برناراحتی سوزن زدن به نوزاد ی معصوم ودوست داشتنی از اینکه پدر ومادری را نیز ناراحت میکند عصبی است و ازچند جهت دجار ناراحتی است.طبقه بندی: بیوشیمی،
برچسب ها: بیلیروبین،
[ 12 بهمن 89 ] [ ساعت 11 و 10 دقیقه و 10 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین