تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانه
همانگونه که قبلا نیز گفتم سیستم ایمنی دستگاه بسیار کارآمدی است که در عین دقت ، با قدرت تمام وبا انتخاب بهترین مسیر ممکن باعوامل بیگانه مبارزه مینماید واینکار را تامرحله پیروزی کامل ویا شکست کامل ادامه میدهد . اما درمجموع میتوان اینگونه بیان کرد که سیستم دفاعی بدن تمام عوامل غیر خودی را شناسائی نموده وبا آن به مبارزه میپردازد وطبیعی است که بایستی مکانیزمهائی دراین سیستم وجود داشته باشد که به نحو شایسته ای خودیها را بشناسد که بتواند آنها را از غیر خودیها به خوبی باز شناسد .دراین مورد نظرات وپیشنهادات متفاوتی وجود داشته ودارد وچه بسا نظراتی که سالهای متمادی بعنوان اصلی غیر قابل تغییر مطرح بوده وامروزه به کلی مردود شناخته شده است ، علت آن هم این است که اصالتا ایمنولوژی دانش جدیدی است که دانش ما درمقابل آن بسیار اندک وهم از این روست که با کشفیات جدید دجار تغییرات شگرفی شود وبه همین دلیل است که هرمطلبی را که اینک من مینویسم ، ممکن است ظرف چند روز آینده قدیمی شده ویا مردود شود ( مثال شبیه این نیز وضعیت تکنولوژی کامپیوتر است که شما هر سیستم به روزی را که خریداری کنید قبل از آنکه بوی نو بودن آن کمی کم شود ، قدیمی شده وبه قول معروف ورژن جدیدتر با کارآئی بالاتر جای آنرا گرفته است ) . اما با این حال این اصل در ایمنولوژی کاملا مورد قبول بوده وهست که در این سیستم همیشه مبارزه با غیر خودی درجهت دفاع ازخودیها در دستور کار خواهد داشت . وهمینجاست که مبحث ایمنی ذاتی و اکتسابی مطرح میگردد .
ایمنی ذاتی ؛ شامل تمام موادی است که از بدو تولد در بدن موجود زنده وجود دارد ومیتوانند در مدت بسیار کوتاهی دردسترس قرار گرفته ؛ فرد را در برابر عوامل بیگانه محافظت نماید ، این عناصر عبارتند از پوست ؛ غشاهای مخاطی اندامهای درونی ؛ رفلکسهائی مانند سرفه وعطسه ؛ تآثیرات شیمیائی مانند PH واسیدهای چرب مترشحه که بعنوان عوامل دفاع ذاتی درمقابل بسیاری از عوامل بیگانه (میکروارگانیسمها) موثرند .
بعلاوه بسیاری از اجرای داخلی نیز در این گروه جای میگیرند ؛ مانند : تب ولرز ؛ اینتر فرونها ؛ موادی که از گلبولهای سفید ترشح میشوند ؛ موادی که درداخل خون (سرم ) بطور ذاتی وجود دارند ، مثل بتا لیزین ؛ لیزوزیم ؛ پلی آمینها وکینینها (این عناصر یا بصورت مستقیم وارد مبارزه با عوامل بیگانه میشوند ویا آنکه باعث افزایش برخی واکنشهای میزبان میشوند) و سلولهای بیگانه خوار ( مانند : گرانولوسیتها ، ماکروفاژها وسلولهای میکرو گلیال دستگاه عصبی ) .
ایمنی اکتسابی تخصص یافته تر از ایمنی ذاتی است واثرات ایمنی ذاتی را افزایش میدهد و این نوع ایمنی درمراحل بالاتر تکاملی بوجود آمده است و تا امروز تنها درمهره داران شناسائی شده است ؛ بنا به تعریف هرچند که هرفردی با ظرفیت کافی ایجادپاسخ ایمنی دربرابر عوامل خارجی پا به عرصه وجود میگذارد ولی بایستی با عامل بیگانه تماس داشته باشد که منجر به پاسخ ایمنی اختصاصی برعلیه آن عامل خارجی گردد واز این روست که بنام ایمنی اکتسابی خوانده میشود ؛ البته مواجه شدن با عامل بیگانه ( ایمن شدن ) وقایع زنجیر واری را شروع میکند که به فعال شدن بعضی از سلولهای خاص ( لنفوسیتها ) وساخته شدن مواد وپروتئینهائی منجر میشود که این مجموعه در برابر عوامل خاص بیگانه ای واکنشهای خاص آن عامل بیگانه را ابراز نماید ، وبه کمک این فرآیند است که فرد دربرابر آن عامل ایمنی کسب مینماید ؛ تا درحمله بعدی آن عامل بیگانه به نحو شایسته تری واکنش نشان داده ؛ آنرا از بین ببرد . واز همین نوع ایمنی در واکسیناسیون استفاده میشود ؛ هرچند که واکسیناسیون برعلیه بیماریها خیلی پیشتر از درک صحیح سیستم ایمنی انجام میگرفت ، که آن هم دراثر تجربه عملی حاصل شده بود ، زیرا درتجربه ثابت گردیده بود که کسانی که به طاعون ویا آبله مبتلا شده بودند واز بیماری جان سالم به دربرده بودند در مقابل حملات بعدی بیماری مقاوم شده بودند . سپس برای عوامل خارجی که میتوانند سیستم ایمنی را به واکنش ایمنی وادار نماید نام آنتی ژن انتخاب گردید .
البته میتوان بجای کلمه واکسیناسیون از کلمه ایمن سازی استفاده نمود که اینکار به چند روش میتواند انجام پذیرد اول ایمن سازی فعال است که دراین مسیر آنتی ژن را بصورت کاملا فعال وارد بدن مینمائیم ؛ دردیگر نوع ایمنی سازی که به غیر فعال خوانده میشود ، میتوان ایمنی را از فردی که قبلا درمقابل عامل یا عواملی ایمن شده است به فرد غیرایمن منتقل نمود ( مانند تزریق آنتی سرمها ) ودر راه سوم که ایمنی پذیرشی خوانده میشود میتوان سلول های یک فرد ایمن را به فرد غیر ایمن منتقل نمود . اما به هرحال به هرشکلی که سیستم ایمنی فعال گردد ، پاسخ ایمنی اکتسابی دارای چندین خصوصیت میباشد که عبارت است از : ویژگی ، یعنی پاسخ ویژه به هرنوع ملکول متفاوت به طور ویژه و نه پاسخ غیر اختصاصی ؛ تصادفی وتمایز نیافته و دوم انطباق میباشد ، یعنی قدرت پاسخ به آنتی ژنهائی که قبلا با انها تماس نداشته واصلا آنها را شناسائی نکرده است .
افتراق بین خودی وبیگانه ( غیر خودی) وپاسخ به عوامل غیر خودی وعدم واکنش به عوامل خودی ازخصوصیات اصلی سیستم ایمنی میباشد ؛ این قدرت تمیز توسط سلولهای تخصص یافته ای بنام لنفوسیتها صورت میگیرد که درسطح خود دارای گیرنده های خاصی برای آنتی ژنها دارند ؛ و همانطور که بعدا خواهیم دید لنفوسیتهای مختلف گیرنده های اختصاصی متفاوتی برای آنتی زنهای مختلف دارند ؛ یا به عبارتی هرسلولی دارای گیرنده ای خاص برای یک آنتی ژن یا بخشی از یک آنتی ژن خاصی را دارد .
به بیان بهتر میتوان گفت که خاطره تمام آنتی ژنهائی که با سیستم ایمنی تصادم داشته اند ، باعث سرعت ؛ دقت وصحت بهتر دفاع برعلیه آن عامل خارجی میشود .
دراثر اتصال آنتی ژن به لنفوسیت ، سلول فعال گردیده ، فرآورده های گوناگونی را رها میسازد که این مواد دردوشکل متفاوت از لنفوسیتهای نوع B و T ترشح  میگردد که دارای خصوصیات بیولوژیکی متفاوت بوده اثرات تخریبی مختلفی را بوجود می آورند . واز همین روست که لنفوسیتها را از یکدیگر تمیز میدهند ؛  زیرا گیرنده های سطحی متفاوتی داشته ؛ موادی با اثرات متفاوت تولید مینمایند .
بافرض پیچیدگی پاسخ ایمنی باید این سیستم تحت شرایط دقیقا تنظیم شده ای عمل نماید که باعث واکنش بجا ؛ متناسب و کافی نموده وپس از منهدم نمودن عامل خارجی بتواند خاموش شده ، به حالت قبل از تهاجم بازگردد وتنها خاطره آن عامل خارجی برای تهاجمات بعدی باقی بماند ؛ و احتمالا اثرات فیدبکی دراین واکنشها دخالت نموده ، درزمان لازم آنرا فعال نموده و به موقع آنرا خاموش مینماید . الته دربرخی بیماریهای مادرزادی ؛ بیماریهای ویروسی ویا عدم تعادل هورمونی باعث اختلالاتی دراین سیستم ومکانیسمهای تنظیمی آن میشود که عواقب مصیبت باری را بوجود می آورد . مثال واضح آن بیماری ایدز میباشد که این ویروس قسمتی از سیستم ایمنی را از مدار تنظیم خارج نموده ؛ درنهایت منجر به بلادفاع شدن بدن فرد درمقابل عوامل خارجی میشود .
جهت شناسائی عوامل خودی از غیر خودی لنفوسیت ها درزمان تکامل پس از تولید درمورد لنفوسیت T در تیموس و لنفوسیتهای B  در مغز استخوان نسبت به عوامل خودی آشنا شده نسبت به این عوامل غیر فعال میشوند ودر مقابل آنها پاسخ ایمنی  ایجاد نمیشود . همینجا لازم است که بگویم که اگر دراین زمان لنفوسیت تحت تأثیر عوامل بیگانه ( آنتی ژن ) قرار گیرد نیز نسبت به این عوامل خارجی غیر فعال میشود  .
[http://]
طبقه بندی: ایمنولوژی،
[ 3 فروردین 90 ] [ ساعت 12 و 12 دقیقه و 12 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین