تبلیغات
آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)

آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه (اقبال سابق)
به وبلاگ آزمایشگاه ویژه خوش آمدید
پیوندهای روزانهاسید اوریک مهم ترین محصول کاتابولیسم پورین درانسان وبرخی از میمونهاست ودراثر اکسیداسیون گزانتین ایجاد مبشود  ؛ در پستانداران پست تر ، اسید اوریک تبدیل به آلانتوئین شده دفع میگردد . وجالب است که پرندگان و خزندگان نیز اسید اوریک را به عنوان محصول نهائی کاتابولیسم پورین و پروتئین سنتز میکنند ، اما آنرا بصورت کریستال دفع مینمایند ( جهت حفظ آب موجود دربدن ) .
درافراد بالغ حدود 1.2 گرم اسید اوریک درکل بدن وجود دارد که این مقدار اسید اوریک از سه منبع مختلف منشاء میگیرد : کاتابولیسم نوکلئوپروتئینهای خورده شده ؛ کاتابولیسم نوکلئوپروتئینهای داخلی بدن و تبدیل مستقیم نوکلئوتیدهای پورین داخلی . معمولا تقریبا حدود 60 درصد این مقدار درروز دفع و ایجاد میشود که قسمت اعظم آن در کبد ومخاط روده تشکیل میشود و درسایر بافتهای بدن مقدار بسیار اندکی اسید اوریک سنتز میشود . 
اسید اوریک اسید ،  اسید ضعیفی است که در مطالعات به عمل آمده از جمعیتها مقدار طبیعی آن درمردان 4 تا 8.5 میلیگرم در دسی لیتر ودر خانمها 2.7 تا 7.3 میلی گرم در دسی لیتر میباشد . این مقادیر درخانمهای جوان میباشد زیرا در خانمهای یائسه مقدار طبیعی آن حدود 0.5 میلی گرم در دسی لیتر به این مقادیر نرمال اضافه میشود و دراطفال حدود یک میلی گرم در دسی لیتر کمتر از بالغین میباشد که پس از سنین 15 تا 20 سالگی این تفاوت نیز از بین میرود و معمولا افرادبالغ در هر 24 ساعت حدود 0.4 تا 0.8 گرم اسید اوریک را از طریق ادرار دفع میکنند که به نظر میرسد که مقدار اعظم آن حاصل کاتابولیسم پورین داخلی میباشد زیرا درصورتیکه فرد ازرژیم غذائی کم پورین استفاده کند کماکان مقدار دفع روزانه حدود 280 تا 600 میلی گرم در24 ساعت خواهد بود ود صورتیکه از رژیم سرشار از پورین استفاده شود این مقادیر ممکن است از یک گرم در 24 ساعت هم فراتر رود . در کلیه ها 90 درصد اسید اوریک در گلومرول فیلتره میشود اما مجددا مقادیری از آن باجذب میشود .

معمولا افزایش اسید اوریک بسیار شایع تر از کاهش آن میباشد و باتوجه به آنکه کاهش مقدار آن اثر سوئی در بدن بجای نمیگذارد معمولا افزایش مقدار آن مورد توجه میباشد ؛ افزایش مقدار اورات معمولا با برخی بیماریها ؛ شرایط فیزیولوژیک ؛ تغییرات بیوشیمیائی ؛ وحتی عوامل اجتماعی ورفتاری حادث میشود . اما شایع ترین علل افزایش اسید اوریک عبارتند از : نارسائی کلیه ؛ کتو اسیدوز ؛ ازدیاد لاکتات و استفاده از دیورتیکها میباشند . همچنین در افراد دارای هیپرلیپیدمی ؛ چاق ؛ آترواسکلروز ؛ دیابتیک ؛ افزایش فشارخون حتی طبقه اجتماعی و .... نیز با افزایش اسید اوریک رابطه دارد .
بدترین حالت افزایش اسید اوریک باعث بروز بیماری نقرس میشود ، دراین بیماری که اختلال متابولیسم پورین یا اختلال در دفع کلیوی اسید اوریک وجود دارد ؛ مشخصه هائی مانند : هیپر اوریسمی ؛ رسوب اورات مونوسدیم بصورت رسوب در سرتاسر بدن ( باستثناء سیستم عصبی مرکزی ) و بالاخص درمفاصل ؛ غضروفهای دور مفاصل ؛ استخوان ؛ بورس ها ؛ وبافت زیر جلدی ؛ حمله های راجعه بالینی آرتریت و نفروپاتی و اکثرا سنگ کلیه .
نظریات مختلفی درمورد نقرس وجود دارد تعدادی آنرا ارثی دانسته و تعدادی نیز آنرا یک بیماری ارثی چند ژنی دانسته اند اما تاکنون ژن ایجادکننده آن شناسائی نشده است ، اما حدود 90 درصد بیماران ، مردان میباشند ودرزنان قبل از یائسگی ودر سنین پائین بندرت دیده میشود ومعمولا درسنین بالاتر از 50 سالگی اتفاق می افتد ؛ البته بیماری به دودسته اولیه وثانویه منقسم میگردد ؛ درنوع اولیه آن اختلالی مادرزادی در متابولیسم وجود داشته ؛ که این اختلال سنتز و یا دفع اسید اوریک را هم در برمیگیرد ودرنوع ثانویه دیگر علل افزایش اسید اوریک دخیلند. غلظت اورات سرم دقیقا با شدت علائم بالینی ارتباط دارد ؛ اما مشخص نشده است که چرا غلظت برابر آن بابروز بیماری یا عدم بروز نقرس در افراد مختلف دیده میشود وجالب تر آنکه این موضوع ممکن است دردوفرد از یک خانواده دیده شود که با آنکه غلظت اورات آنها تقریبا با هم برابر است اما ممکن است نقرس در یکی از آنها بروز نموده ودیگری هیچگونه علائمی از نقرس نداشته باشد .
معمولا افزایش اورات ناشی از افزایش قابل ملاحظه سنتز اسید اوریک از پورینهای درون زا یا کاهش دفع کلیوی ویا مخلوطی از هر دونقص میتواند باشد ، اما دو اختلال آنزیماتیک وابسته به کروموزوم جنسی را بعنوان عامل بوجود آورنده نقرس اولیه شناخته اند ؛ غلظت اورات پلاسما در نارسائی کلیه ها ندرتا به بیش از 10 میلی گرم در دسی لیتر میرسد که شاید علت آن افزایش ترشح معدی - روده ای آن باشد که منجر به اوریکولیز میشود ؛ بنابر این میتوان نتیجه گرفت که نقرس عارضه ناشایع هیپر اوریسمی ناشی از بیماری کلیوی میباشد و در کمتر از 5 درصد موارد دیده میشود ؛ همچنین داروها ومواد شیمیائی میتوانند بر دفع اورات اثر گذاشته آنرا کاهش یا افزایش دهند ؛ و جالب آنست که داروهائی مانند : سالیسیلات ؛ پروبنسید ؛ فنیل بوتازون و ... در دوزهای پائین دفع اسید اوریک را مهار نموده ودر دوزهای بالا باعث افزایش دفع اورات میشوند زیرا در دوزهای پائین ترشح اورات را به مهار نموده و در دوزهای بالا باز جذب آنرا مهار مینمایند .
همچنین دربیماریهای بدخیم مانند لوسمی ؛ لنفوم و بسیاری از نئوپلاسمها افزایش تولید و کاتابولیسم نوکلئوپروتئینها که منجر به افزایش اسید اوریک میشوند بعنون بیماری ثانویه دیده میشود ؛ خوردن اتانول ( مشروبات الکلی) اغلب باعث افزایش غلظت اورات پلاسما میشود وممکن است دربیماران مستعد باعث بروز حمله های نقرس شود ، همچنین دربسیاری از شرایط دیگر نیز هیپر اوریسمی رخ میدهد که هنوز رابطه بیماری زائی آنها مشخص نشده است مانند : سندرم داون ؛ مسمومیت با باربیتوراتها ؛ کلروفرم ؛ مونوکسید کربن ؛ آمونیوم ؛ هیپوپاراتیروئیدیسم ؛ آکرومگالی ؛ بیماریهای کبدی و ....
اما علل هیپو تیروئیدیسم نسبتا اندک میباشد که شایعترین آنها علل مادرزادی است مانند : سندرم فانکونی وبیماری ویلسون که اختلال در بازجذب کلیوی وجود داشته ؛ ودر برخی مسمومیتها نیز همین واقعه پیش آمده باعث کاهش مقدار پلاسمائی اسید اوریک میشود ؛ البته در برخی از بدخیمیها نظیر بیماری هوچکین ؛ مولتیپل میلوما و .... نیز ممکن است هیپواوریسمی دیده شود .
دربیماری مادرزادی نادری که دراثر کمبود گزانتین اکسیداز ایجاد میشود ، گزانتین وهیپو گزانتین بجای اسید اوریک دفع میشوند ؛ همچنین بیماری شدید کبد نیز میتواند مشابه این عمل را بروز داده باعث عدم تبدیل گزانتین به اسید اوریک در ان ارگان شده منجر به دفع گزانتین از ادرار شود همچنین اسید اوریک بوجود آورنده شایع سنگهای کلیوی میباشد ؛ اما تنها تعداد اندکی از بیماران نقرسی ( جه اولیه وچه ثانویه ) سنگ کلیه میسازند هرچند که هیپراوریکوزوری ( دفع اسید اوریک فراوان ادراری) به علت ازدیاد پورین دررژیم غذائی ؛ یا به علت ازدیاد تولید درونزا و PH پائین ادرار میتواند تشکیل سنگهای اسید اوریکی خالص و یا مخلوطی از اگزالات کلسیم و اسید اوریک را تسهیل کند.طبقه بندی: بیوشیمی،
برچسب ها: اسید اوریک، نقرس،
[ 15 فروردین 90 ] [ ساعت 13 و 13 دقیقه و 13 ثانیه ] [ دکتر محمد جواد خادم پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ اطلاع رسانی به مراجعین محترم آزمایشگاه تشخیص طبی ویژه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
vizheh

قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین